> 1 <

Автор Сообщение

krzychumk Онлайн статус

Участник


1 сообщений

Местоположение:
Род занятий:
Возраст:

#719   2017-04-15 07:17 GMT      
Outsourcing, czyli czerpanie z mo&訴liwo&訓ci zewn&觑trznych us&觺ugodawc&覫w na potrzeby w&觺asnej dzia&觺alno&訓ci, coraz us&觺ugi telemedyczne powszechnie u&訴ywany istnieje dodatkowo na rodzimym rynku medycznym. Od kilku lat z powodzeniem sprawdza si&觑 w radiologii do zdalnego opisu obraz&覫w. Korzystaj&覽 spo&訓r&覫d niego r&覫wnie&訴 ma&觺e, jak archiwizacja dokumentacji medycznej oraz trudne cz&觑&訓ci medyczne. Na czym liczy teleradiologia ? I jakie korzy&訓ci mo&訴e da&覿 dla Twojego gabinetu?

Nowe technologie informatyczne, digitalizacja bada&觼 obrazowych, opracowanie uniwersalnych standard&覫w danych obrazowych oraz powszechny dost&觑p do Internetu, pozwoli&觺y na przygotowanie system&覫w teleradiologicznych. Rozwi&覽zania te kupi&覽 na przesy&觺anie, robienie i zdalny opis obraz&覫w diagnostycznych wytworzonych w jednostkach medycznych ca&觺ego &訓wiata.

Jak dzia&觺a teleradiologia ?

Podstawowy schemat systemu teleradiologicznego obejmuje centraln&覽 jednostk&觑 zwykle okre&訓lan&覽 jako &訲r&覫d&觺o opisowe oraz plac&覫wki medyczne pod&觺&覽czone do budowy. Szpitale czy przychodnie korzystaj&覽ce z oprogramowania teleradiologicznego maj&覽 dojazd do organizmu, w jakim potrafi&覽 za&觺&覽cza&覿 wykonane obrazy diagnostyczne oraz zleca&覿 lub wykonywa&覿 opisy. Z zmianie zadaniem centrum opisowego jest zarz&覽dzanie wzorami i opisami oraz przyporz&覽dkowanie ich do lekarzy dokonuj&覽cych analizy. Wszyscy ono dzia&觺alno&訓&覿 swoistego po&訓rednika i „centrum dowodzenia” w&訓r&覫d pod&觺&覽czonych do budowy jednostek.

W realizacji przypomina to nast&觑puj&覽co – plac&覫wka wykonuje cyfrowe obrazy diagnostyczne i uruchamia je do organizmu teleradiologicznego ze okre&訓leniem, jak powa&訴ne jest przygotowanie jego analizy. Obraz sieci&覽 internetow&覽 dochodzi do mie&訓cie opisowego, kt&覫re decyduje pojawiaj&覽cymi si&觑 prawami i porz&覽dkuje je do du&訴ych lekarzy. W nast&觑puj&覽cym modelu w centralnej jednostce zatrudnieni s&覽 wyspecjalizowani radiolodzy, kt&覫rzy na bie&訴&覽co dokonuj&覽 opis&覫w nap&觺ywaj&覽cych obraz&覫w. Z miasta zarz&覽dzania obrazy s&覽 wysy&觺ane do plac&覫wek medycznych z budowie radiologicznej, kt&覫re maj&覽 wolnymi zasobami lekarzy natomiast s&覽 w okresie zrobi&覿 praktyki w trybie wyznaczonym przez osob&觑 zlecaj&覽c&覽.

Jakie zalety mo&訴e da&覿 ma&觺ym, a kt&覫re du&訴ym plac&覫wkom?

Do bud&覫w radiologicznej mog&覽 stanowi&覿 pod&觺&覽czone plac&覫wki wszelkiego rodzaju: szpitale, kliniki, centra medyczne, du&訴e przychodnie, ale tak&訴e ma&觺e gabinety i jednoosobowe praktyki lekarskie. Z u&觺atwienia, jakim jest zdalny opis obraz&覫w radiologicznych, mo&訴e mie&覿 ka&訴dy, kto ma zapotrzebowanie na tak&覽 us&觺ug&觑.

Dla mniejszych plac&覫wek medycznych korzystanie z budowy radiologicznej to absolutne oszcz&觑dno&訓ci, a zarazem du&訴e korzy&訓ci. Maj&覽 zosta&觺y wst&觑p do szerokiej jako&訓ci specjalist&覫w radiolog&覫w z pe&觺nej Polski, a niekiedy tak&訴e spoza jej mo&訴liwo&訓ci. Nie musz&覽 odk&觺ada&覿 na opisy przez wiele dni czy tygodni, tylko bior&覽 spo&訴ywa w porz&覽dku okre&訓lonym w systemie (np. na cito, pilne). Specjalista z dzia&觺u radiologii to stosunkowo w&覽ska grupa lekarzy oraz stanowi znaczne zapotrzebowanie na ich pomocy. Ponadto – du&訴e oszcz&觑dno&訓ci p&觺yn&覽 z faktu, &訴e dysponuj&覽c cyfrowym meblem i pod&觺&覽czeniem do sieci teleradiologicznej, mniejsze plac&覫wki nie musz&覽 zatrudnia&覿 na pewne lekarzy radiolog&覫w. Dla plac&覫wek wykonuj&覽cych ma&觺&覽 kwot&觑 obraz&覫w diagnostycznych to&訴 znacznie potrzebne rozwi&覽zanie.

Z zmiany wi&觑ksze plac&覫wki mog&覽 udost&觑pni&覿 swoje zasoby, kt&覫rych w szerocy nie wykorzystuj&覽, na proste wewn&觑trzne potrzeby. Szpitale lub kliniki zwykle zatrudniaj&覽 lekarzy radiolog&覫w, kt&覫rzy (pod&觺&覽czeni do budowy teleradiologicznej) mog&覽 dzia&觺a&覿 analizy obraz&覫w wyznaczonych przez kolejne plac&覫wki. Z nowej cz&觑&訓ci – s&覽 szans&觑 zdalnych konsultacji z pi&觑knej klasy specjalistami spoza jednostki, kt&覫rych informacja i poczucie potrafi&覽 by&覿 korzystne przy analizie skomplikowanych przypadk&覫w.
> 1 <
Вопросы-ответы

Личный кабинет

Вы не вошли на сайт!
Имя:

Пароль:

Запомнить меня?Навигатор:


Опросы

Интересуетесь ли вы новостями Испании на сайте?

Регулярно читаю
Читаю, если заинтересовал заголовок
Читаю, если есть картинка
Бегло просматриваю
Меня это не интересует


Результаты опроса
Все опросы

Праздники Испании

Деятели искусства

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 г. в городе Фигерасе (Figueras(исп.), провинция Жерона на севере Испании), в семье зажиточного нотариуса. Обучаться изобразительному искусству начал в муниципальной художественной школе...
Читать далее

Великие испанские поэты

Федерико Гарсия Лорка (1898—1936) — испанский поэт и драматург, известный также как музыкант и художник-график. Один из самых ярких и значителных деятелей испанской культуры XX века...
Читать далее

Изюминки регионов

Porque Asturias es mi patria y sincera es su bandera - Потомоу что Астурия - родина моя! Флаг ее полон искренности
la Santina que en la piel yo tatue. - Ковадонга и Сантина - татуировка в знак патриотизма
Читать далее

Главная | Новости | О стране | География | История | Культура | Музыка | Язык | Литература | Статьи | Галерея | Ссылки | Форумы | FAQ | Обмен ссылками | Обратная связь

На сайте: 0 пользователей, 22 гостей. Пользователи:
Концепция сайта - vds (2006-2011) ::. .:: Skin base - by Alysko ::. .:: powered bySED ::.