> 1 <

Автор Сообщение

krzychumk Онлайн статус

Участник


1 сообщений

Местоположение:
Род занятий:
Возраст:

#719   2017-04-15 07:17 GMT      
Outsourcing, czyli czerpanie z mo&訴liwo&訓ci zewn&觑trznych us&觺ugodawc&覫w na potrzeby w&觺asnej dzia&觺alno&訓ci, coraz us&觺ugi telemedyczne powszechnie u&訴ywany istnieje dodatkowo na rodzimym rynku medycznym. Od kilku lat z powodzeniem sprawdza si&觑 w radiologii do zdalnego opisu obraz&覫w. Korzystaj&覽 spo&訓r&覫d niego r&覫wnie&訴 ma&觺e, jak archiwizacja dokumentacji medycznej oraz trudne cz&觑&訓ci medyczne. Na czym liczy teleradiologia ? I jakie korzy&訓ci mo&訴e da&覿 dla Twojego gabinetu?

Nowe technologie informatyczne, digitalizacja bada&觼 obrazowych, opracowanie uniwersalnych standard&覫w danych obrazowych oraz powszechny dost&觑p do Internetu, pozwoli&觺y na przygotowanie system&覫w teleradiologicznych. Rozwi&覽zania te kupi&覽 na przesy&觺anie, robienie i zdalny opis obraz&覫w diagnostycznych wytworzonych w jednostkach medycznych ca&觺ego &訓wiata.

Jak dzia&觺a teleradiologia ?

Podstawowy schemat systemu teleradiologicznego obejmuje centraln&覽 jednostk&觑 zwykle okre&訓lan&覽 jako &訲r&覫d&觺o opisowe oraz plac&覫wki medyczne pod&觺&覽czone do budowy. Szpitale czy przychodnie korzystaj&覽ce z oprogramowania teleradiologicznego maj&覽 dojazd do organizmu, w jakim potrafi&覽 za&觺&覽cza&覿 wykonane obrazy diagnostyczne oraz zleca&覿 lub wykonywa&覿 opisy. Z zmianie zadaniem centrum opisowego jest zarz&覽dzanie wzorami i opisami oraz przyporz&覽dkowanie ich do lekarzy dokonuj&覽cych analizy. Wszyscy ono dzia&觺alno&訓&覿 swoistego po&訓rednika i „centrum dowodzenia” w&訓r&覫d pod&觺&覽czonych do budowy jednostek.

W realizacji przypomina to nast&觑puj&覽co – plac&覫wka wykonuje cyfrowe obrazy diagnostyczne i uruchamia je do organizmu teleradiologicznego ze okre&訓leniem, jak powa&訴ne jest przygotowanie jego analizy. Obraz sieci&覽 internetow&覽 dochodzi do mie&訓cie opisowego, kt&覫re decyduje pojawiaj&覽cymi si&觑 prawami i porz&覽dkuje je do du&訴ych lekarzy. W nast&觑puj&覽cym modelu w centralnej jednostce zatrudnieni s&覽 wyspecjalizowani radiolodzy, kt&覫rzy na bie&訴&覽co dokonuj&覽 opis&覫w nap&觺ywaj&覽cych obraz&覫w. Z miasta zarz&覽dzania obrazy s&覽 wysy&觺ane do plac&覫wek medycznych z budowie radiologicznej, kt&覫re maj&覽 wolnymi zasobami lekarzy natomiast s&覽 w okresie zrobi&覿 praktyki w trybie wyznaczonym przez osob&觑 zlecaj&覽c&覽.

Jakie zalety mo&訴e da&覿 ma&觺ym, a kt&覫re du&訴ym plac&覫wkom?

Do bud&覫w radiologicznej mog&覽 stanowi&覿 pod&觺&覽czone plac&覫wki wszelkiego rodzaju: szpitale, kliniki, centra medyczne, du&訴e przychodnie, ale tak&訴e ma&觺e gabinety i jednoosobowe praktyki lekarskie. Z u&觺atwienia, jakim jest zdalny opis obraz&覫w radiologicznych, mo&訴e mie&覿 ka&訴dy, kto ma zapotrzebowanie na tak&覽 us&觺ug&觑.

Dla mniejszych plac&覫wek medycznych korzystanie z budowy radiologicznej to absolutne oszcz&觑dno&訓ci, a zarazem du&訴e korzy&訓ci. Maj&覽 zosta&觺y wst&觑p do szerokiej jako&訓ci specjalist&覫w radiolog&覫w z pe&觺nej Polski, a niekiedy tak&訴e spoza jej mo&訴liwo&訓ci. Nie musz&覽 odk&觺ada&覿 na opisy przez wiele dni czy tygodni, tylko bior&覽 spo&訴ywa w porz&覽dku okre&訓lonym w systemie (np. na cito, pilne). Specjalista z dzia&觺u radiologii to stosunkowo w&覽ska grupa lekarzy oraz stanowi znaczne zapotrzebowanie na ich pomocy. Ponadto – du&訴e oszcz&觑dno&訓ci p&觺yn&覽 z faktu, &訴e dysponuj&覽c cyfrowym meblem i pod&觺&覽czeniem do sieci teleradiologicznej, mniejsze plac&覫wki nie musz&覽 zatrudnia&覿 na pewne lekarzy radiolog&覫w. Dla plac&覫wek wykonuj&覽cych ma&觺&覽 kwot&觑 obraz&覫w diagnostycznych to&訴 znacznie potrzebne rozwi&覽zanie.

Z zmiany wi&觑ksze plac&覫wki mog&覽 udost&觑pni&覿 swoje zasoby, kt&覫rych w szerocy nie wykorzystuj&覽, na proste wewn&觑trzne potrzeby. Szpitale lub kliniki zwykle zatrudniaj&覽 lekarzy radiolog&覫w, kt&覫rzy (pod&觺&覽czeni do budowy teleradiologicznej) mog&覽 dzia&觺a&覿 analizy obraz&覫w wyznaczonych przez kolejne plac&覫wki. Z nowej cz&觑&訓ci – s&覽 szans&觑 zdalnych konsultacji z pi&觑knej klasy specjalistami spoza jednostki, kt&覫rych informacja i poczucie potrafi&覽 by&覿 korzystne przy analizie skomplikowanych przypadk&覫w.
> 1 <
Вопросы-ответы

Личный кабинет

Вы не вошли на сайт!
Имя:

Пароль:

Запомнить меня?Навигатор:


Опросы

Как часто Вы посещаете этот сайт?

Каждый день
Раз в неделю
Раз в месяц
Впервые здесь
Крайне редко


Результаты опроса
Все опросы

Праздники Испании

Деятели искусства

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 г. в городе Фигерасе (Figueras(исп.), провинция Жерона на севере Испании), в семье зажиточного нотариуса. Обучаться изобразительному искусству начал в муниципальной художественной школе...
Читать далее

Великие испанские поэты

Федерико Гарсия Лорка (1898—1936) — испанский поэт и драматург, известный также как музыкант и художник-график. Один из самых ярких и значителных деятелей испанской культуры XX века...
Читать далее

Изюминки регионов

Porque Asturias es mi patria y sincera es su bandera - Потомоу что Астурия - родина моя! Флаг ее полон искренности
la Santina que en la piel yo tatue. - Ковадонга и Сантина - татуировка в знак патриотизма
Читать далее

Главная | Новости | О стране | География | История | Культура | Музыка | Язык | Литература | Статьи | Галерея | Ссылки | Форумы | FAQ | Обмен ссылками | Обратная связь

На сайте: 0 пользователей, 39 гостей. Пользователи:
Концепция сайта - vds (2006-2011) ::. .:: Skin base - by Alysko ::. .:: powered bySED ::.